telefon whatsapp
  • teklif@istanbulprofesyonelkoltukyikama.com
  • Mesai Satleri: 8:00 AM – 18:45 PM

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda İsim – Unvan ve Adresleri yazılı bulunan İşveren ile İşçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeler ile aşağıda belirtilen şartlarda anlaşılmak suretiyle “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” yapılmıştır.

Sözleşmede Adı Geçen İşveren;

MAC GROUP YÖNETİM, TEMİZLİK VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

İşçi ise ; ……………………………………….. ifade eder.

MADDE 1)- TARAFLAR:

İŞVERENİN:

Unvanı                                 :

Adı / Soyadı                         :

Adresi                                 :

SGK İşyeri Sicil Numarası     :

İŞÇİNİN:

Adı / Soyadı                         :

Baba adı                              :

Doğum Yeri ve Yılı               :

İkametgâh Adresi                 :

Telefon Numarası                 :

SGK Sicil Numarası              :

MADDE 2)- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bu iş sözleşmesi ……/……/………. tarihinde başlamış olup, Belirsiz Sürelidir.

MADDE 3)- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : ……./……./………..

MADDE 4)- AYLIK ÜCRET NET: ……………………..….. TL

MADDE 5)- YAPILACAK İŞİN KONUSU…………………………….

MADDE 6)- İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ:

İşverenin …………………………………………………………………………………………………… sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleri. İşçi, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veyahut işyerinin mütemmim cüzü sayılan yer ve alanlarda muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.

MADDE 7)- ÇALIŞMA SÜRELERİ:

İşçinin çalışma saatleri; 4857 Sayılı İş kanununun ilgili hükümleri gereğince ve ayrıca çalışılan firmanın içerisinde bulunduğu sektörün getirmiş olduğu zorunluluklar nedeni ile işveren ve işveren vekilince çalışma saatleri belirlenecektir. İş bu hususu işçi peşinen kabul etmiş sayılır ayrıca işçi haftalık tatil gününü haftanın belirli bir gününde hafta içi ya da hafta sonu işveren tarafından belirlenen bir zaman diliminde kullanması da zorunludur.

MADDE 8)- ÜCRET:

İşçinin sözleşmede yazılı ücreti kural olarak imza karşılığı kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır. Kural olarak işçinin işlemiş ücretinin ödeme tarihi her ayın 10.günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça ücretler ödeme gününden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde ödenir.

MADDE 9)- ÖZEL ŞARTLAR:

9.1- İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

9.2- İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

9.3- İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.

9.4- İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

9.5- İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

9.6- İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

9.7- İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

9.8- İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

9.9- İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

9.10- İşçi, deneme süresi olarak 2 aylık deneme sürecini peşinen kabul eder iş bu deneme süreci zarfında işveren işçiden memnun kalmaz veya işçinin iş bu sözleşmeye konu işler hakkında işyerine yanıltıcı veya yalan beyanları söz konusu olduğu takdirde hiçbir ihbar ve ihtara konu olmaksızın deneme süresi boyunca tazminata konu olmadan işçiyi işten çıkartma hakkına sahiptir.

9.11- İşçi, gerek deneme süresi boyunca gerekse de sözleşme süresi boyunca kullanacağı istirahat raporu veya iş göremez raporu günlerinin aldığı net maaş üzerinden yasal süreler çerçevesinde maaşından kesileceğini aynen ve peşinen kabul eder.

9.12- İşçi, işyerinde çalıştığı süre boyunca üzerinde şirket arması bulunan beyaz gömlek, siyah pantolon, siyah kravat, siyah kemer, siyah ayakkabı giymeyi taahhüt eder. Bu giysileri işyeri sınırları içerisinde temiz ve ütülü olarak giymeyi peşinen kabul eder.

9.13- İşçi, şirket tarafından verilen ve şirket arması bulunan giysilerin üzerine armasız mont, yelek, ceket, kaban vb. giysileri giymemeyi ve peşinen kabul eder.

9.14- İşçi, sorumlu olduğu görev ve görev yeriyle ilgili herhangi bir sorun yaşaması durumunda konuyu işveren ve işveren vekiline bilgi vereceğini taahhüt eder ve hiçbir durumda sorunları işveren harici yaşadığı sorunları 3. kişilere bilgi vermeyeceğini peşinen kabul eder.

9.15- İşçi, akşam vardiyasında gece 23:59’dan başlamak suretiyle her saat başı tur devriye kalemini kullanarak tüm kontrol noktalarını okutmayı ve sabah 6:00’a kadar devriye görevini yapmayı peşinen kabul eder.

9.16- İşçi, kendisine her ay tebliğ edilen çalışma çizelgesinde belirlenen çalışma günlerine ve saatlerine uymayı taahhüt eder.

9.17- İşçi, görev yerini kendinden sonra gelecek olan personele devretmeden görevi başından ayrılmamayı taahhüt eder ve görev yerini temiz, düzenli bırakmamayı peşinen kabul eder.

9.18- İşçi, işyerine her gün sakal tıraşı olmuş halde gelmeyi peşinen kabul eder.

9.19- İşçi, işyeri sınırları içerisinde kısa ve bakımlı saçlarla çalışmayı peşinen kabul eder.

9.20- İşçi, izinli olduğu ve tatil günlerinde işveren tarafından yazılı izni olmadan görev yaptığı il dışına çıkmamayı peşinen kabul eder.

9.21- İşçi, işverenin yazılı izni olmadan başka bir işçi ile vardiya değiştirmeyeceğini ve görevi süresince yerine sigortasız başka bir işçiyi çalıştırmayacağını peşinen kabul eder.

9.22- İşçi, çalıştığı işyerinde işverenin belirlediği hiyerarşik çalışma düzenine uyacağını ve sadece bağlı bulunduğu birimdeki üstü ile iletişime geçeceğini peşinen kabul eder.

9.23- İşçi, gerekli durumlarda işveren tarafından gerekli duyulduğu zaman ve acil durumlarda işveren ve işveren vekilinin telefon aramalarına ve mesajlarına cevap vereceğini taahhüt eder.

MADDE 10)- FESİH VE TAZMİNATLAR:

10.1- Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

MADDE 11)- SON HÜKÜMLER:

11.1- Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

11.2- Uyuşmazlıklarda çözüm mercii İstanbul / Küçükçekmece Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

11.3- İş bu hizmet akdi…… /…… /……… tarihinde taraflarca bir nüsha olarak tanzim edilip imzalanmıştır.

11.4- İş bu hizmet akdi tarafların hür ve özgür iradeleri ile hiçbir baskı altında kalmadan; okunmuş anlaşılmış kabul ve beyan edilmiştir. Taraflar imzalanan bu sözleşmedeki şartları aynen ve peşinen kabul etmiş sayılmaktadırlar.

İşveren veya Vekili;                                                                       İşçi

(İmza – Tarih – Kaşe)                                                                      (Adı Soyadı – Tarih – İmza)

 

0 Yorum

Yorum Paylaş